این نرم افزار قادر است پروژه ها و مراکز هزینه شما را کنترل نماید.

پروژه ها یا مراکز هزینه مانند سر فصل های حسابداری هستند که بعضی از اسناد از آنها استفاده می کنند.

تعریف این مراکز همراه عکس بوده و مانند سایر بخش های سیستم دارای یک ساختار درختی است.

در این ساختار شما می توانید چندین پروژه تعریف کنید و هر پروژه را به چندین بخش تقسیم کنید و باز هریک از آن بخش ها را بشکنید. (به شکل بالا توجه کنید)

  1. اسناد حسابداری: هر سطر از یک سند حسابداری را می توان به یک پروژه انتساب داد. اگر مبلغ این سطر بدهکار باشد پروژه بدهکار می شود و اگر بستانکار باشد پروژه بستانکار.
  2. خرید: فاکتور خرید را می توان به یک پروژه انتساب داد و در اینصورت آن پروژه به میزان جمع کل فاکتور بدهکار می شود.
  3. فروش: فاکتور فروش را نیز می توان منتسب به یک پروژه کرد که در این صورت آن پروژه به میزان مبلغ کل فاکتور بستانکار می شود.
  4. حقوق و دستمزد: لیست حقوق را نیز می توان مربوط به یک پروژه دانست که در این صورت پروژه به میزان جمع مبلغ پرداختی لیست حقوق بدهکار می شود.


یکی از موارد استفاده از مرکز هزینه ساخت حسابهای ترکیبی است.

فرض کنید شخصی هم در گروه بدهکاران سرفصل حساب دارد و هم بستانکاران و هم جاری شرکا.

برای دیدن وضعیت و گردش حساب این شخص با در نظر گرفتن تمامی حساب هایش می توانید یک مرکز هزینه به نام وی تعریف کنید و در کلیه گردش های مالی وی مرکز هزینه مذکور را انتخاب کنید.
در این صورت گزارشات مرکز هزینه وضعیت این شخص را بصورت کلی برای شما بیان می کند.

مثال دیگر اینکه فرض کنیدمی خواهید تمامی فاکتورهای خرید و فروش بالای 10 میلیون تومان را بررسی کنید و راجع به آنها تصمیمی بگیرید.
کافیست مرکز هزینه ای برای این منظور تعریف نمائید و در تمامی فاکتورهای خرید و فروش واجد شرایط آن مرکز هزینه را انتخاب نمائید.
بدین ترتیب در گزارش دفتر مرکز هزینه می توانید این فاکتورها را ببینید.


گزارشات زیر را می توان از جمله مهمترین گزارشات این بخش نام برد:

  • خلاصه مراکز هزینه
  • تراز مراکز هزینه
  • تراز مرکز هزینه برای حساب خاص
  • تراز مرکز هزینه برای گروه حساب خاص
  • دفتر معین مرکز هزینه


خیلی از پروژه ها در یک سال پایان نمی پذیرد و حتی ممکنست سالها به طول انجامد. در این سیستم همانگونه که با تولید اتوماتیک سند افتتاحیه مانده سرفصل های حسابداری به سال بعد منتقل می گردد, مانده پروژه ها و مراکز هزینه نیز به سال بعد منتقل می شود.

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.