بعضی از نرم افزارهای حسابداری اصطلاحا سه سطحی هستند یعنی در آنها طبقه بندی سرفصل های حسابداری در سه سطح کل, معین و تفصیلی صورت می گیرد. بعضی از نرم افزارهای حسابداری 4 یا 5 سطحی هستند.

این نرم افزار محدودیتی در تعداد سطوح طبقه بندی سر فصل های حسابداری ندارد و شما می توانید تا بی نهایت طبقه بندی تو در تو داشته باشید.

در این نرم افزار طبقه بندی سرفصل های حسابداری به مثابه درختی در اختیار کاربر قرار می گیرد که شاخه های آن گروه ها و سرفصل های حسابداری هستند و وی می تواند تا بی نهایت برای این درخت شاخ و برگ بسازد.

مثلا شما می توانید گروه حساب هزینه ها را به دو قسمت هزینه های دفتر و هزینه های کارگاه تقسیم کنید و باز هزینه های دفتر را به هزینه های روزانه و ماهانه تقسیم کنید بعد هزینه های ماهانه را به آب و برق و مخابرات تقسیم کنید و باز هزینه های مخابراتی را به اینترنت و تلفن بشکنید و به همین ترتیب می توانید تا بی نهایت طبقه بندی تو در تو داشته باشید. این یعنی نرم افزار حسابداری شما 3 یا 4 یا 5 سطحی نیست
, 1000 سطحی است !

گزارشات تولید شده توسط این نرم افزار نیز منطبق بر همین طبقه بندی درختی است. مثلا ترازنامه یا سود و زیان یا تراز آزمایشی حسابهای کل و معین دارای ساختار درختی ای مانند آنچه در تعریف و ساخت سرفصل های حسابداری صورت گرفته می باشد.
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.