گاهی یک شخص در چند گروه مختلف حساب دارد. مثلا هم در بدهکاران حساب دارد و هم در بستانکاران.

و یا مثلا گاهی حساب های مختلفی مربوط به یک پروژه خاص است و می خواهیم بدانیم آن پروژه یا آن شخص در هر یک از حسابهایش وضعیتش چگونه است و بالاخره به وضعیت کلی وی با توجه به مانده حساب های مرتبط با وی پی ببریم.

در اینگونه موارد مفهوم  حسابهای تفصیلی شناور شکل می گیرد.

سیستم یکپارچه مالی ای اف جی قادر است حسابهای تفصیلی شناور شما را تعریف و گروه بندی و سازمان دهی کند و گزارشات مربوط به آن را تولید نماید.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.