این سیستم قادراست فاکتورها را طبق استاندارد دارایی چاپ کند که دارای ستون هایی برای مالیات بر ارزش افزوده و غیره است.

در این فرمت بخشی برای اطلاعات کامل خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده که در آن اطلاعات شخصی مثل نام و نام خانوادگی و شماره ملی و نیز اطلاعات مالیاتی مثل شماره اقتصادی و شماره های تماس و غیره  وجود دارد.

همانطور که میدانید چند سالی است که وزارت دارایی شرکت ها را ملزم به چاپ فاکتور با فرمت مذکور نموده است و وقتی شما از سیستم یکپارچه مالی ای اف جی استفاده می کنید آسوده اید چون فاکتورها  دقیقا با همان استاندارد چاپ می شوند.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.