جای مدیر در فروشگاه نیست.

وقت مدیر نباید در فروشگاه هدر رود.

وقت مدیر باید به مصارف مهمتری مثل توسعه و برنامه ریزی برای یافتن بازارهای  جدید
, صادرات, تامین منابع مالی و گردش نقدینگی, سیستم دادن به امور و غیره برسد.

به کمک این نرم افزار فروشگاه خود را با اطمینان کامل به فروشنده ها واگذار کنید و خود را رها و آزاد نمائید و اطمینان داشته باشید که همه چیز تحت کنترل است.

نرخ های فروش
, موجودی ها, مبالغ دریافتی روزانه, میزان کارکرد و فروش هر فروشنده به تفکیک و خلاصه همه چیز و همه چیز تحت کنترل شماست.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.